Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań (A2 węzeł “Poznań Zachód – d. “Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł “Mosina” – d. “Wronczyn”), która połączy Poznań z Wrocławiem. Nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.

Dzięki inwestycji – po wybudowaniu kolejnych odcinków – znacznie skróci się czas podróży pomiędzy aglomeracją poznańską oraz wrocławską.

Obecnie średnia prędkość podróży na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 5 pomiędzy Poznaniem, a Wronczynem wynosi 55 km/h. Wybudowanie drogi ekspresowej pozwoli kierowcom zaoszczędzić około połowy czasu podróży. Istniejąca droga krajowa nr 5 przechodzi na budowanym odcinku przez szereg miejscowości, w tym przez miasto Stęszew, które nie posiada obwodnicy. Budowana droga ekspresowa przyczyni się praktycznie do całkowitego wyeliminowania ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych z tych miejscowości.

Lokalizacja projektowanych na drodze ekspresowej S5 węzłów drogowych spowoduje zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tego region.
Długość odcinka budowy drogi ekspresowej – 15,875 km. Początek odcinka przyjęto w km 1+605,00 zaś koniec w km 17+480,00.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:
– drogi ekspresowej długości ok 15,875 km,2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne
– 3 węzłów drogowych:„Konarzewo”, “Stęszew” i “Mosina”,
– 2 miejsc obsługi podróżnych:MOP„Wronczyn”,MOP „Zamysłowo”
– odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
– dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S5,
– 17 obiektów inżynierskich (w tym 8 obiektów w ciągu drogi ekspresowej),
– przepustów,
– przejść dla zwierząt,
– ekranów akustycznych,
– kanalizacji teletechnicznej związanej z utrzymaniem drogi S5,
– kanalizacji deszczowej,
– rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
– oświetlenia,
– dwóch budynków sanitariatów na projektowanych MOPach,
– kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na projektowanych MOPach,
– urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi

Zakres robót obejmuje również przebudowę:
– odcinków istniejących dróg i zjazdów,
– linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220kV i 110kV,
– kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
– gazociągów wysokiego ciśnienia,
– kolizji urządzeń teletechnicznych,
– kolizji sieci wodociągowych,
– urządzeń melioracji.

Przewidywana kolejność realizacji obiektów:
– przebudowa urządzeń melioracji,
– przebudowa kolizji istniejącej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych WN, Sn i nn,
– budowa obiektów mostowych, przepustów i przejść dla zwierząt,
– budowa drogi ekspresowej S5, węzłów drogowych,innych dróg publicznych i serwisowych,
– przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
– budowa rowów odwodnieniowych, zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej,
– budowa kanalizacji teletechnicznej związanej z utrzymaniem drogi S5, oświetlenia i ekranów akustycznych,
– budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, sanitariatówi związanych z nimi infrastruktury,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi.

Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.