OZNAKOWANIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 330033P (ulicy Sadowej) Zlokalizowanej w Stęszewie

Projekt Tymczasowego oznakowania został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji z upoważnienia zatwierdzony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp.. Dariusza Kaczyńskiego

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga gminna 3300033P na początkowym odcinku krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 306. Droga 3300033P stanowi dojazd do posesji, firm oraz nieczynnej kopalni Stęszew. Na analizowanym odcinku droga gminna krzyżuje się z planowaną drogą S-5 występuje na niej ruch lokalny . Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na drodze czasowego oznakowania pionowego (jedynie na czas prowadzenia robót).

Cel:

Celem wprowadzenia tymczasowego oznakowania jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robót oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego.

Projekt zakłada 2 etapy realizacji inwestycji (przedstawione na rysunku 2.1 oraz 2.2)

Etap 1: obejmuje roboty związane z przebudową sieci w pasie drogowym.

Etap 2: zakłada, że odcinek drogi gminnej nr 330033P zostanie wyłączony z ruchu, ponieważ pełni on role dojazdu do pól oraz do nieczynnej kopalni, w związku ze znikomym natężeniem ruchu nie ma potrzeby oznakowania dojazdu. Wyłączenie odcinka z ruchu nie odcina dostępu do okolicznych pól (dojazd będzie możliwy np. od DK nr 32 lub poprzez drogę gminną nr 330025P)

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2017

Źródło: Wniosek o zatwierdzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu, TOTO Construzioni Generali

MATERIAŁY DO POBRANIA: